146/2018 – Μετάταξη τoυ υπαλλήλου, Καϊάφα Σπυρίδωνα του Βασιλείου, μονίμου προσωπικού κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών,στον βαθμό που κατέχει , από τον Δήμο Κηφισιάς στον Δήμο Πρέβεζας

146/2018 – Μετάταξη τoυ υπαλλήλου, Καϊάφα Σπυρίδωνα του Βασιλείου, μονίμου προσωπικού κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών,στον βαθμό που κατέχει , από τον Δήμο Κηφισιάς στον Δήμο Πρέβεζας

146