158/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια υλικών στολισμού Δήμου Πρέβεζας»

158/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια υλικών στολισμού Δήμου Πρέβεζας»

158