169/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Δημοσίευση της αριθ.: 129/2018 Απόφασης Δημάρχου περί Καθιέρωση απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες, καθώς και υπερωριακή απασχόληση καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018»

169/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Δημοσίευση της αριθ.: 129/2018 Απόφασης Δημάρχου περί Καθιέρωση απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες, καθώς και υπερωριακή απασχόληση καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018»

169