188/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της ΟΑΣΗΣ του Δήμου Πρέβεζας.

188/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της ΟΑΣΗΣ του Δήμου Πρέβεζας.

188