213/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της ΟΑΣΗΣ του Δήμου Πρέβεζας

213/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της ΟΑΣΗΣ του Δήμου Πρέβεζας

213