225/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της ΟΑΣΗΣ του Δήμου Πρέβεζας

225/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της ΟΑΣΗΣ του Δήμου Πρέβεζας

225