251/2018 – Έγκριση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον υπάλληλο του Δήμου κο Φούντογλου Κων/νο του Γεωργίου

251/2018 – Έγκριση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον υπάλληλο του Δήμου κο Φούντογλου Κων/νο του Γεωργίου

251