282/2018 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

282/2018 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

282