324/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου κ. Τέφα Αλέξανδρου του Χρήστου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Δημ. Αστυνομίας

324/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου κ. Τέφα Αλέξανδρου του Χρήστου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Δημ. Αστυνομίας

324