38/2018 – 1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου ( Α/Α 2 ) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002328 Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

38/2018 – 1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου ( Α/Α 2 ) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002328 Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

38