501/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της προμήθειας «Σ018 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας οχημάτων»

501/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της προμήθειας «Σ018 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας οχημάτων»

501