524/2018 – Τροποποίησης της αριθμ.:215/2018 απόφασης του Δημάρχου περί συγκρότησης Επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017

524/2018 – Τροποποίησης της αριθμ.:215/2018 απόφασης του Δημάρχου περί συγκρότησης Επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017

524