533/2018 – Δημοσίευση της αριθμ.πρωτ.:18436/6.9.2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη μουσικών – με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (επι ωρομισθία)

533/2018 – Δημοσίευση της αριθμ.πρωτ.:18436/6.9.2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη μουσικών – με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (επι ωρομισθία)

533