549/2018 – Έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας « Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας»

549/2018 – Έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας « Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας»

549