111/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 377/2019 (ΑΔΑ:Ψ4Μ2ΩΞΧ-ΚΣΑ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή αντιπροσώπου Δήμου Πρέβεζας για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου

111/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 377/2019 (ΑΔΑ:Ψ4Μ2ΩΞΧ-ΚΣΑ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή αντιπροσώπου Δήμου Πρέβεζας για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου

111_2022