113/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ, για το υποέργο 1 με τίτλο: και το υποέργο 2 με τίτλο:

113/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ, για το υποέργο 1 με τίτλο: και το υποέργο 2 με τίτλο:

113_2022