148/2020 «Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

148/2020 «Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

148_2020