159/2020 «Επιστροφή δαπάνης εξόδων προετοιμασίας για την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020” η οποία αφορά το έργο ».

159/2020 «Επιστροφή δαπάνης εξόδων προετοιμασίας για την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020” η οποία αφορά το έργο ».

159_2020