164/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 95/2020(ΑΔΑ:ΨΞΝΘΩΞΧ-ΟΙΜ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Πρέβεζας».

164/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 95/2020(ΑΔΑ:ΨΞΝΘΩΞΧ-ΟΙΜ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Πρέβεζας».

164_2020