167/2020 ΘΕΜΑ: «Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/10)».

167/2020 ΘΕΜΑ: «Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/10)».

167_2020