244/2018 – Έγκριση υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην με αριθ . 3777/2-5-2018 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , για την “ Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός νέου βρεφικού τμήματος δυναμικότητας 12 βρεφών στον 5ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πρέβεζας/Έγκριση μελέτης

244/2018 – Έγκριση υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην με αριθ . 3777/2-5-2018 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , για την “ Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός νέου βρεφικού τμήματος δυναμικότητας 12 βρεφών στον 5ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πρέβεζας/Έγκριση μελέτης

244_2018