266/2018 – Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 174.518,00 €

266/2018 – Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 174.518,00 €

266_2018