324/2019 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας και μέχρι τον Αύγουστο του 2019

324/2019 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας και μέχρι τον Αύγουστο του 2019

324_2019