357/2019 – Έγκριση της Επικαιροποίησης – Τροποποίησης του Τελικού παραδοτέου της μελέτης με τίτλο: {ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΒΔΕ) }

357/2019 – Έγκριση της Επικαιροποίησης – Τροποποίησης του Τελικού παραδοτέου της μελέτης με τίτλο: {ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΒΔΕ) }

357_2019