522/2018 – Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 : <> ΠΑΑ 2014- 2020

522/2018 – Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 : <> ΠΑΑ 2014- 2020

522_2018