52/2023 «Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για λογιστική τακτοποίηση»

52/2023 «Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για λογιστική τακτοποίηση»

52_2023