536/2018 – Χορήγησης βεβαίωσης χρήσεων γης για λειτουργία καταστήματος, σύμφωνα με την αριθμ. 36/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

536/2018 – Χορήγησης βεβαίωσης χρήσεων γης για λειτουργία καταστήματος, σύμφωνα με την αριθμ. 36/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

536_2018