538/2018 – Μεταφορά αστικής στάσης επί της Λ. Ιωαννίνων και δημιουργία νέας στάσης στις Ναυτικές Σχολές, σύμφωνα με την αριθμ. 37/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

538/2018 – Μεταφορά αστικής στάσης επί της Λ. Ιωαννίνων και δημιουργία νέας στάσης στις Ναυτικές Σχολές, σύμφωνα με την αριθμ. 37/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

538_2018