597/2018 – Έγκριση 7ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : {ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ}

597/2018 – Έγκριση 7ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : {ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ}

597_2018