61/2023 «Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου » για την εκτέλεση του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ » προϋπολογισμού 299.695,40 € (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 185.386,00 €»

61/2023 «Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου » για την εκτέλεση του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ » προϋπολογισμού 299.695,40 € (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 185.386,00 €»

61_2023