77/2021 « Έγκριση της αριθ. 132/21 με ΑΔΑ: 62ΚΚΩΞΧ-ΕΕΓ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας που εισηγήθηκε για το πρακτικό της εκτιμητικής επιτροπής για την απευθείας μίσθωση κτιρίου Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Αγ. Τριάδας – Νεοχωρίου Πρέβεζας».

77/2021 « Έγκριση της αριθ. 132/21 με ΑΔΑ: 62ΚΚΩΞΧ-ΕΕΓ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας που εισηγήθηκε για το πρακτικό της εκτιμητικής επιτροπής για την απευθείας μίσθωση κτιρίου Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Αγ. Τριάδας – Νεοχωρίου Πρέβεζας».

77_2021