93/2023 «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ EΤΟΣ 2023»

93/2023 «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ EΤΟΣ 2023»

93_2023