112/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων»

112/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων»

112