1/2021 ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5022240) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

1/2021 ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5022240) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

1