130/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-21».

130/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-21».

130_2020