13/2022 Διαβίβαση αίτησης παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, εισαγωγή και παραμετροποίηση των στοιχείων ψηφιοποίησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πρέβεζας»

13/2022 Διαβίβαση αίτησης παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, εισαγωγή και παραμετροποίηση των στοιχείων ψηφιοποίησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πρέβεζας»

13