138/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για το δημοτικό συνεργείο έτους 2018

138/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για το δημοτικό συνεργείο έτους 2018

138

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο