14/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο « Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας »

14/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο « Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας »

14