144/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου «Σ018 Έργα διαμόρφωσης κοιμητηρίων Δήμου Πρέβεζας»

144/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου «Σ018 Έργα διαμόρφωσης κοιμητηρίων Δήμου Πρέβεζας»

144_2020