164/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τελεσίδικη δικαστική απόφαση μικροδιαφοράς αρ.13/2018 Ειρηνοδικείου Πρέβεζας για Κυριάκη Σοφία -τόκοι και δικαστικά έξοδα

164/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τελεσίδικη δικαστική απόφαση μικροδιαφοράς αρ.13/2018 Ειρηνοδικείου Πρέβεζας για Κυριάκη Σοφία -τόκοι και δικαστικά έξοδα

164

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο