164/2021 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2021.

164/2021 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2021.

164