180/2021 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου«Σ018 Έργα διαμόρφωσης κοιμητηρίων Δήμου Πρέβεζας»

180/2021 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου«Σ018 Έργα διαμόρφωσης κοιμητηρίων Δήμου Πρέβεζας»

180