19/2021 Έγκριση της αρ. 9/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που άφορα την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ»

19/2021 Έγκριση της αρ. 9/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που άφορα την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ»

19