207/2018 – Διαβίβαση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης κ΄ αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά την “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων Δ. Πρέβεζας έτους 2018”

207/2018 – Διαβίβαση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης κ΄ αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά την “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων Δ. Πρέβεζας έτους 2018”

207