210/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δ/νσης Αγρ.Ανάπτυξης , Περιβάλλοντός , Καθαριότητας και Πρασίνου)

210/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δ/νσης Αγρ.Ανάπτυξης , Περιβάλλοντός , Καθαριότητας και Πρασίνου)

210