217/2022 Τροποποίηση της υπ΄αρ.59/2022 Α.Ο. Επιτροπής περί, έγκρισης των όρων της διακήρυξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (1ο υποέργο)». Προυπ/σμού¨94.860,00€ (με ΦΠΑ) ,πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Κ.Α 02.60.7321.208

217/2022 Τροποποίηση της υπ΄αρ.59/2022 Α.Ο. Επιτροπής περί, έγκρισης των όρων της διακήρυξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (1ο υποέργο)». Προυπ/σμού¨94.860,00€ (με ΦΠΑ) ,πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Κ.Α 02.60.7321.208

217