218/2019 – Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

218/2019 – Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

218