220/2022 Έγκριση της αρ.211/2022 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ»

220/2022 Έγκριση της αρ.211/2022 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ»

220