2/2022 Έγκριση της αρ.739/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ – ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ»

2/2022 Έγκριση της αρ.739/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ – ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ»

2