221/2019 – Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,μετά από άγονο ανοικτό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

221/2019 – Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,μετά από άγονο ανοικτό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

221